Location

สถานที่การใช้งาน, ชื่อเมือง, ประเทศ และ IP ของ User ที่ใช้งาน Email ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลตลอดเวลา

Conversation

ข้อมูลการติดต่อของ User ตั้งแต่วันและเวลาที่รับ-ส่งข้อความไปถึงใคร รวมถึงสถานที่รับส่งอีเมลจะถูกเก็บเป็นข้อมูลไว้ตลอดเวลา

Secured

เมื่อมีการใช้งานจากสถานที่ที่ผิดปกติ และไม่น่าเชื่อถือระบบยังรายงานไปยังทีม Security Awareness เพื่อทำการตรวจสอบและรายงานแก่ User

30 Days Log Search

ผู้ดูแลระบบสามารถดู Logs ผ่าน Web-Based ได้ตลอดเวลา เพื่อตรวจสอบข้อความขารับและส่ง และลดความผิดพลาดของการรับส่ง เพราะธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญ

Your Business Email

อาจจะเป็นเรื่องที่ตลกมากที่คุณไม่สามารถทราบได้เลยว่า User ใช้งาน Email ที่ไหน
และรับส่งข้อมูลอะไรบ้าง ทั้ง ๆ ที่ธุรกิจทั้งหมดและข้อมูลนั้นเป็นของคุณ

Conversation Log

ประวัติการรับส่งข้อความทุกฉบับจะถูกเก็บไว้ในระบบ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ Login ผ่าน Web-Based เข้าไปตรวจสอบประวัติการรับส่งได้ตลอดเวลา

Location Log

สถานที่เข้าการใช้งาน (Login) ถูกเก็บไว้ในระบบ ซึ่งมีความละเอียดถึงขนาดทราบชื่อ เมือง จังหวัด ประเทศ หมายเลข IP และอินเตอร์เน็ตที่เข้าใช้งานของผู้ใช้งานนั้น ๆ ในแต่ละช่วงเวลา

Learn More