15 ปีแห่งการก่อตั้งเทคโนโลยีแลนด์

ประสบการณ์

ประสบการณ์การให้บริการระบบอีเมลสำหรับองค์กรโดยเฉพาะกว่า 15 ปี และพนักงานส่วนใหญ่ที่มีประสบการณ์ทำงานร่วมกันกับบริษัทอย่างยาวนานมากกว่า 5-7 ปี และอัตราการลาออกของพนักงานโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 1% (Turn Over) ต่อปี จึงทำให้มีความต่อเนื่องในการพัฒนาทักษะด้าน Cloud Email โดยเฉพาะ รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนบลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ

สร้างความเชี่ยวชาญ

คุณภาพของระบบ Cloud Email มิใช่เกิดจาก Software ที่ติดตั้งเข้าไป โดย Software เป็นเพียงหน้ากาก (UI) และถูกพัฒนามาอย่างน้อย 1-3 ปี ดังนั้นทีมพัฒนาภายในจึงมีหน้าที่โดยตรงที่ต้องพัฒนา Software โดยใช้ภาษาเฉพาะให้เท่าทันกับปัญหาความเปลี่ยนแปลงและความปลอดภัยซึ่งต้องทำงานร่วมกับทีม System และ Network ดังนั้นประสบการณ์ของพนักงานจึงมีความสำคัญมาก

 

สู่การเป็นผู้นำและต้นแบบทางเทคโนโลยี

เป็นต้นแบบด้านเทคโนโลยี

เทคโนโลยีแลนด์ยังเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมและงานวิจัยด้าน Email Security [*1] ในระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับ

มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

เรามุ่งเน้นพัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยี Email อย่างต่อเนื่องตลอด 15 ปีแห่งการก่อตั้งบริษัทฯ

มีเป้าหมายที่ชัดเจน

ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มิเคยมีสินค้าอื่นๆนอกจากระบบ Email เท่านั้นเพื่อความเป็นเลิศแห่งคุณภาพสินค้าและการให้บริการ

15 ปีแห่งความเชี่ยวชาญด้านอีเมล

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4

ธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการมีธรรมาภิบาลต่อพนักงาน เช่น ระยะเวลาทำงาน ผลตอบแทน ประกันสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อให้พนักงานเหล่านั้นทำงานอย่างมีความสุขจึงจะสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

องค์กรเอกชนย่อมมุ่งหวังรายได้และกำไรจากการดำเนินธุรกิจ แต่เราให้คำมั่นว่าเราจะดำเนินไปพร้อมกับความซื่อสัตย์มีคุณธรรม และเราพร้อมคืนเงินภายใต้เงื่อนไข อย่างรวดเร็วหากลูกค้าไม่พึงพอใจสินค้า

สู่ความยั่งยืน

เราให้ความยั่งยืนต่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าและความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมมากกว่าการเน้นการสร้างยอดขายหรือปริมาณ เพราะเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คือความยั่งยืนที่ทำให้บริษัทก่อตั้งมาอย่างมั่นคงกว่า 15 ปี

[*1] 2021 23rd International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT), ICACT 2021 - International Conference in Advanced Communication Technology 2021 at South Korea More >>