Certificate & Awards

ใบรับรองของบริษัทฯ และทีมงาน

เพราะใบรับรองด้านความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ และทีมงานเป็นสิ่งยืนยันถึงประสบการณ์และประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในปี 2021 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญนานาชาติเพื่อตีพิมพ์งานวิจัยระดับโลก (IEEE) ด้านการสื่อสารขั้นสูงเกี่ยวกับ Email Security ณ ประเทศเกาหลีใต้ [*1] ซึ่งเป็นบริษัทด้าน Email ในประเทศไทยเพียงรายเดียว ที่ได้รับการยอมรับและในปี 2016 บริษัทฯยังได้ใบรับรองด้าน Email Security [*2] จากประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นรายเดียวในประเทศเช่นกัน

ผลงานด้าน Email ในระดับนานาชาติ


เราคือต้นแบบและสร้างผลงานวิจัยระดับโลกในปี 2021 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากทีมวิศวกรและนักวิชาการจากทั่วโลกเพื่อตีพิมพ์ผลงานด้านความปลอดภัยของ Email ในสินค้า Cloud Email ของเราโดยการใช้งานระหว่าง Machine Learning, AI และ Big Data ในงานประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีสื่อสารขั้นสูง ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยการทำงานดังกล่าวถูกใช้งานในระบบ Cloud Email ของเราแล้วทุก User

เรียนรู้การทำงาน | อ่านงานวิจัยของเรา

ใบรับรอง Email Security จากยุโรป


เทคโนโลยีแลนด์ยังได้ใบรับรองใบ Email Security Certificate จาก SpamExperts BV ประเทศเนเธอร์แลนด์ในงาน World Hosting Day ปี 2016 ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการยืนยันด้านความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการให้บริการ Cloud Email อย่างมีความปลอดภัย

รางวัลของทีมงานทั้งหมด


2007 The committee of National Symposium 1 st, Towards World - Class Education 19-20 December 2010 At : The Government Complex Commemorating His Majesty The King's 80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E.2550 (2007)

2008 Second Prize Award, on ‘SIPA Pitch 2008’ at Sofitel Centara Grand Hotel Bangkok [Awarded by Software Industry Promotion Agency, SIPA]

2008 First Prize Award, on ‘Robot Control Programming Contest’ [Awarded by Nectec And National Science and Technology Development Agency]

2006 First Prize Award, on ‘MK Challenge Website Design Contest 2006’ [Awarded by MK Real Estate Development Plc, December 2006]

First Prize Award, on ‘Aids E-learning Development Contest’ [Awarded by TB and STIs Department of Diseases Control Ministry of Public Health, Thailand ]

Second Prize Award, on ‘Animation Contest to be due to Thailand's King his six decades on the thron ’ [Awarded by Ministry of Defence, Thailand ]

[*1] 2021 23rd International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT), ICACT 2021 - International Conference in Advanced Communication Technology 2021 at South Korea
[*2] 2016 Email Security Certification, SpamExpert Netherland at World Hosting Day 2016 Singapore