HACKING DETECTION

AI Security and Machine Learning by Technology Land.

1.

คืออะไร ?

ระบบตรวจจับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงที่ประเมินได้ว่า Email Account ของท่านอาจจะโดน Hack ได้อย่างแม่นยำและระงับการส่งออกชั่วคราวทันที

2.

ทำงานอย่างไร ?

ระบบจะเทียบเคียงกิจกรรมที่ผิดปกติกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) หากพบว่ามีกิจกรรมที่เข้าข่ายโดน Hack จะระงับการส่งออกของ Email นั้นๆทันที

3.

มีประโยชน์อย่างไร ?

จากการวิจัยของเราพบว่าหากไม่ทำการระงับการส่งออก Hacker อาจจะนำ Account ดังกล่าวไปทำการส่ง Phishing Email, Spam Mail หรือปลอมแปลงตัวตนเป็นท่านเอง

สาเหตุที่ Email โดน Hack Password

จากการวิจัยของเราพบว่าร้อยละ 30 ของการโดน Hack นั้นมาจากคอมพิวเตอร์ User ติดไวรัสประเภท Malware ทำให้ไวรัสสามารถทราบ Password ของ Email ที่ตนเองใช้ผ่าน Client

อีกสาเหตุสำคัญคือ Phishing email โดยที่ User หลงกลและกรอก Password Email ตนเองไปยัง Link หลอกลวงและการตั้ง Password ที่ง่ายหรือซ้ำกับระบบอื่นๆ รวมถึงความประมาทจากการใช้งานของ User เองเป็นต้น

ระบบตรวจจับการ Hack (Hacking Detection)

ระบบจะเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของ User นั้นๆโดย Machine Learning และเก็บไว้ใน Big Data ที่มีความเสถียรสูงเมื่อ User ทำการส่ง Email ออกแต่ละครั้งระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ

เพื่ออธิบายให้ง่ายขึ้น เราขอยกตัวอย่างกิจกรรมที่ผิดปกติชัดเจน เช่น การใช้งานในหลายๆประเทศพร้อมๆกันใน 30 นาทีซึ่งหมายความว่า Password ของ Email ดังกล่าวอาจจะถูกใช้เพื่อส่ง Spam โดย Bot ที่มี Server อยู่ในหลายๆประเทศ เป็นต้น เมื่อระบบพบกิจกรรมเหล่านี้ก็จะ Block การส่งออกทันทีในเสี้ยววินาที


The TL’s original email service providing server system (TLESP)

ประโยชน์สำหรับ User

เมื่อระบบพบว่า User มีความเสี่ยงหรือถูก Hack แล้วจะระงับการส่งออกของ User นั้นๆทันทีซึ่งจะช่วยป้องกันด้านความปลอดภัยดังนี้

ป้องกัน Hacker สวมรอยเพื่อส่ง Email ให้บุคคลอื่น
นำ Account ไปส่ง Spam/Bomb Email
ป้องกัน Malware แอบส่ง Password ออกไปเนื่องจากระบบจะตรวจจับได้

ประโยชน์สำหรับระบบ

นอกจาก User แล้วระบบดังกล่าวยังช่วยป้องกันและสร้างความเสถียรต่อระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าระบบอื่นๆ

ป้องกัน IP Server ติด Blacklist ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ป้องกัน Over Bandwidth ในกรณีที่บาง Account ถูก Bomb
Server ที่ใช้ในการส่งออกมีความน่าเชื่อถือสูงมากขึ้น

* ระบบดังกล่าวไม่สามารถป้องกันการ Hack ได้ 100% แต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ User ยังคงต้องยังให้ความระมัดระวังด้านความปลอดภัย เช่น การเปลี่ยน Password Email และ Scan Malware ในเครื่อง