Business Email Email for Enterprise Cloud-based SSD Cloud Gate Best Support Highest Security Payment News & Events

Lab and Email Server Research Center Company Information Team and Management Our Awards and Certificate Our Customers Contact Technology Land Co.,Ltd.
TL Lab Company Teams Awards Customers Contact
ศูนย์พัฒนาและวิจัยระบบอีเมล์ หรือ Email Hosting

TL Email Lab & Research > Stability of Email Hosting

หัวข้อ: การสร้างความเสถียรภาพสูงสุดของ Email Hosting ในระดับ Hardware
ผู้วิจัยและพัฒนา: บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด (ประเทยเทศไทย) โดยข้อมูลอ้างอิงจาก Pingdom Inc. ประเทศสวีเดน*[1]

ข้อมูลโดยสรุป:

การสร้างระบบ Mail Hosting ที่มีการล่มน้อยที่สุด

การ Downtime ของ Email Hosting สร้างความเสียหายทางธุรกิจอย่างมหาศาล ซึ่งในบางธุรกิจได้ใช้อีเมล์ในการติดต่อสื่อสารตลอดเวลา และ แทบจะถี่ในระดับ Realtime โดยเฉพาะสายการบิน เช่น การแจ้งนักบิน หรือ พนักงานต้อนรับบนเครื่อง เวลาและไฟท์บิน หรือ ในธุรกิจ Logistic ระหว่างฝ่าย Operation เพื่อยืนยันเวลาเดินเรือ เป็นต้น

ข้อมูลจากการศึกษาจากศูนย์วิเคราะห์และวิจัยกลางของ Eweek ในประเทศสหรัฐอเมริกา*[2] ใน Data Center แห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แสดงความเสียหายที่คิดเป็นมูลค่าหากเกิดอัตรา Downtime ใน 1 นาที มีมูลค่าความเสียหายราว $5,000 หรือ ประมาณ 160,647 บาท และ จะมีมูลค่าความเสียหายราว $300,000 หรือ ประมาณ 9.6 ล้านบาท หากมีอัตรา Downtime ติดต่อกันใน 1 ชั่วโมง ต่อ ธุรกิจเพียงธุรกิจเดียว

จากรายงานดังกล่าวทำให้ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ให้ความสำคัญต่ออัตราการ Downtime ในการให้บริการ Email Hosting ไว้เป็นอันดับต้นๆ ของการดำเนินธุรกิจ โดยการประเมินความเสี่ยงและความเป็นไปได้ทั้งหมด ว่าสาเหตุใดเป็นสาเหตุหลักของการ Downtime

จากข้อมูลเชิงสถิติที่มีความน่าเชื่อถือ และ ผลวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ที่มีความเกี่ยวข้องจำนวนมากพบว่า Hardware ถือเป็นความเสี่ยงอันดับ 1 ที่จะสร้างอัตราการ Downtime ของ Server หรือ Mail Hosting บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ได้ดำเนินการทดสอบและพัฒนาระบบ Cloud Technology โดยใช้ระบบ Monitoring จากประเทศสวีเด็น ที่มีการทดสอบการ Down ของ Server ด้วยวิธีการ Ping ในอัตราความถี่ทุกๆ 1 นาที จาก Server ต้นทางที่ถูกตั้งไว้กว่า 20 ประเทศใน 4 ทวีป พบว่าการใช้งานระบบ Email Hosting ผ่าน Cloud Technology นั้นมีอัตรา Downtime น้อยกว่าการใช้งาน Email Hosting ผ่านเทคโนโลยี Virtual Private Network (VPS) อย่างมีนัยสำคัญ

หลังจากทดสอบของทางบริษัทฯ นั้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้าง Cloud Network Structure*[3] โดยการตั้ง Server ไว้ในแต่ละทวีปด้วยเทคโนโลยี Cloud และ ได้ทำการเปิดัวสินค้าในชื่อ "GoCloud" โดยได้มีการ Upgrade ลูกค้าทั้งหมดมายังระบบดังกล่าว ซึ่งจากรายงานของ Pingdom Inc. ประเทศสวีเด็น ได้แสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนว่าการทำงานในระบบ Cloud นั้นจะมีอัตราการ Downtime ที่เกี่ยวข้องกับ Hardware แทบจะเป็นศูนย์ ยกเว้นการ Downtime ในช่วง Maintenance หรือ Restart ของ Email Hosting เท่านั้น

 

จุดประสงค์:

1.สร้างอัตราการ Uptime ของ Email Hosting ให้ใกล้เคียง 100%
2.สร้างการทำงานของ Cloud World Wide Server Stucture

ความท้าทาย:

ต้นทุน

เป็นที่ทราบกันดีว่าการใช้เทคโนโลยี Cloud นั้นต้องใช้ต้นทุนในการสร้างระบบมากกว่าระบบทั่วไป ประมาณ 300% เนื่องจากต้องมีการ Hardware จำลอง (Virtual hardware) จำนวนมากเพื่อทดแทนในกรณีที่ระบบใดระบบหนึ่งมีปัญหาด้าน Hardware รวมถึงการเพิ่มปริมาณ Server ใน Datacenter ของประเทศต่างๆ ซึ่งมีอัตรการครองชีพสูงกว่าไทยมาก เช่น ในยุโรป และ การตั้ง Cloud Email Hosting หลักในประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีโครงข่ายการเชื่อมต่อมายังทวีปเอเซียมากที่สุด (Hub of Asia) นั้นสามารถทำได้ในเชิงปฏิบัติแต่ต้องใช้ต้นทุนในการผลิตจำนวนมาก

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ได้มีการวิเคราะห์และประสานงานไปยัง หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในประเทศปลายทางต่างๆ รวมถึงทำการทดสอบความเสถียรภาพของระบบใน Cloud จำนวนมาก เพื่อหาระบบ Cloud ที่มีความเสถียรภาพมากที่สุดโดยทีมวิศวกร

หลังจากที่ทางทีมวิศวกรได้รายงานประสิทธิภาพของระบบ Cloud ในประเทศต่างๆ ฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศของ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ได้ดำเนินการธุรกรรมด้านการเงินและกฏหมายอย่างยาวนาน ในการเจรจาทางธุรกิจเพื่อให้ได้ระบบ Cloud ที่มีคุณภาพและมีต้นทุนที่เป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ

ทีมวิศวกร ด้านเครือข่าย, อีเมล์ ได้ดำเนินสร้าง โครงข่าย Cloud ในประเทศหลักๆ ในทุกทวีป เพื่อสร้างความยืดหยุ่นของโครงสร้าง Email Hosting และ ความรวดเร็วในการเรียกข้อมูลสำรองไปใช้งานในประเทศที่อยู่ใกล้กับ Data Center มากที่สุด และ ทำการทดสอบการทำงานโดย Focus ไปยังประเด็น ความเสถียรภาพของระบบ และ กระบวนการทำงานของระบบสำรองข้อมูล จนกระทั่งการสร้างระบบนั้นเสร็จสิ้นภายใต้ต้นทุนที่เป็นไปได้ในธุรกิจ

 

ราคาขายที่เป็นไปได้สำหรับองค์กรในประเทศไทย

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ได้รวบรวมข้อมูลอัตราการให้บริการระบบ Cloud จากภายในประเทศ และ ประเทศอื่นๆ พบว่ามีอัตราค่าบริการที่สูงมาก เมื่อเทียบกับราคาขายของผลิตภันฑ์ GoCloud ของ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด โดยพบว่าจากฐานข้อมูลระบบใบเสนอราคาของบริษัทนั้นได้เสนอราคาที่มีความเป็นไปได้สำหรับองค์กรที่มีที่ตั้งในประเทศไทย

และจากข้อมูลทางสถิติจากฐานข้อมูลลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ GoCloud ได้แสดงอย่างชัดเจนว่า หากผู้ใช้งานมีจำนวนผู้ใช้งาน (User) มากกว่า 20 - 1,000 Users จะตอบรับใบเสนอราคาของทางบริษัทฯจำนวนประมาณ 70% จากใบเสนอราคาที่ได้ส่งออกไปทั้งหมด 100% จากข้อมูลดังกล่าวทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการระบบ Email Hosting ที่มีคุณภาพสูงและบริษัทหรือหน่วยงานที่มีที่ตั้งในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้

 

ผลการทดสอบ ด้านความเสถียรภาพของระบบ Cloud Email Hosting

อัตราความหน่วง (Ping) ในระยะเวลา 30 วัน

อัตราความเร็วในการเข้าถึง Mail Hosting

 

ระบบ Monitoring ยังได้มีการจับอัตราความหน่วง (Ping Result) เป็นหน่วย Milliseconds (ms) ในทุกๆ 1 นาที เป็นระยะเวลา 30 วัน ใน Server ที่มีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 10 Server ซึ่งเป็นระบบ Cloud ทั้งหมด จากผลการทดสอบพบว่า อัตราความหน่วงนั้นอยู่ในค่ามาตรฐาน และ มีความรวดเร็วที่สามารถใช้งานจริงได้ โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 60 ms และ ค่า Ping ที่มีความหน่วงเยอะที่สุดอยู่ที่ 72 ms โดยจากการทดสอบทั้งหมด 30 วัน อัตราความหน่วงที่เร็วที่สุดในรอบ 30 วัน จะอยู่ที่ 50 ms

จากการทดสอบอย่างละเอียดยังพบว่า การนำระบบ Cloud มาใช้ใน Email Hosting นั้นลดอัตราการ Downtime ที่เกิดขึ้นจากตัว Hardware ได้ทั้งหมด โดยไม่มีการแสดงอัตราการ Downtime แม้แต่ครั้งเดียว ทีมวิศวกรของเรายังให้การ Focus ไปยังความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหน่วงกับการทำงานแบบกระจายของระบบ Cloud ยังพบว่า อัตราความหน่วงนั้นยังอยู่ในค่าที่เหมาะสม

 

รายงานสถานะการ Uptime ของ Cloud Email Hosting ในช่วงระยะเวลา 30 วัน

ข้อมูลแสดงการทำงานของ email hosting ใน 30 วัน


จากการ Monitoring ด้วยระบบเครือข่ายระดับสูงของ Pingdom Inc ประเทศสวีเด็น ซึ่งเป็นระบบการ Monitoring ที่มีเชื่อเสียงของโลก เป็นระยะเวลา 30 วันติดต่อกัน พบว่าหลังจากทาง บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ Cloud Email Hosting เสร็จสิ้น นั้นแสดงให้เห็นถึงอัตราการ Uptime 100% จากจำนวน Server ทั้งหมด 10 ตัว ที่เป็น Cloud Network Stucture ของบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ในแต่ละทวีปทั่วโลก ด้วยระบบ Monitoring นี้มีอัตราความเที่ยงตรงสูง ทางบริษัทฯ จึงมั่นใจได้ว่า Cloud Email Hosting ที่ทางเราสร้างขึ้น นั้นมีความเสีถยรสูง

 

รายงานความสัมพันธ์อัตราความหน่วงมายัง Cloud จากประเทศต่างๆ

ความเร็วในการเข้าถึง mail hosting จากประเทศต่างๆ


Pingdom Inc. ยังได้มีการตั้ง Server ที่ ping มายัง Cloud Email Hosting ในประเทศต่างๆ ในแต่ละทวีป เพื่อให้ทีมวิศวกรของเราสามารถตรวจสอบและวัดอัตราความหน่วง ว่าการเข้าถึงข้อมูลและการโอนถ่ายข้อมูลมายัง Email Hosting ที่เป็นระบบ Cloud แต่ละตัวนั้น มีอัตราความหน่วงอยู่ที่เท่าไร เพื่อใช้ค่านี้คำนวนหาความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล หากทางบริษัทฯ ต้องการโอนถ่ายข้อมูลไปยัง Server อื่นๆ ที่มิได้มีที่ตั้งอยู่ในประเทศและ Data Center เดียวกัน

ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ความรวดเร็วในการโอนถ่ายที่ Server อยู่ใน Datacenter อยู่ในทวีปเดียวกันโดยเฉพาะในทวีปยุโรป จะมีความเร็วในการโยกย้ายข้อมูลได้อย่างรวดเร็วอย่างเห็นได้ชัด โดยอัตราค่าความหน่วงของ Server ที่มีที่ตั้งอยู่ใน Europe บางค่ายังสร้างความแปลกใจให้แก่ทีมวิศวกร เพราะอัตราความหน่วงในการ ping ไปนั้นมีความเร็วเทียบเท่าระบบเครือข่ายภายในหรือ Lan จากข้อมูลดังกล่าวทำให้เราเห็นประสิทธิภาพของการเดินสายใยแก้วระหว่าประเทศในทวีปยุโรปนั้นมีคุณภาพสูง และ มีความเร็วมากกว่าทวีปอื่นๆข้อมูลอ้างอิง
*[1] Pingdom Kopparbergsvägen 8 722 13 Västerås Sweden
*[2] Eweek Research Center, United states of america.
*[3] Technology Land Co.,Ltd. Cloud SSD
  ข้อมูลบริษัทฯ
เกี่ยวกับบริษัทฯ
TL.ORG
รางวัล
ลูกค้าของเรา
การชำระค่าบริการ
ติดต่อบริษัทฯ
ความปลอดภัยของข้อมูล
ใบรับรองความปลอดภัยสูงสุด
ความปลอดภัยในระดับนานาชาติ
TL Data Center
นโยบายการเข้าถึงข้อมูล
การเข้ารหัสลับ

การบริการ(Support)
Service Level Agreement
Live Chat
Call Center
Remote Support
Ticket
แหล่งความรู้
Outlook Comunity
Mail Server
Mail Hosting
Spam & Junk Mail
IP Blacklist
กิจกรรม
News & Events
Join our Facebook
Join our Google Plus
           
Technology Land Co.,Ltd.* รูปถ่ายในเว็บไซต์นี้, ใช้เพื่อโฆษณา ภาพถ่ายที่แสดงในหน้านี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท
The connection to this website is encrypted with 256-bit encryption and the identity of Technolgy Land has been verified by SSL.
Level 29, The Offices at Centralworld 999/9 Rama I Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand