Calendar Sync

ใช้งานปฏิทินร่วมกันในองค์กรภายใต้ Email ของคุณ
ที่รองรับการใช้งานผ่านทุกอุปกรณ์แล้ววันนี้

Share

แชร์ปฏิทินที่ต้องการให้เพื่อนร่วมงานของคุณ เช่น ปฏิทินแผนกตนเอง ปฏิทินวันหยุดเพื่อการทำงานเป็นทีมและรับรองว่าใช้งานง่ายมาก

Reminder

แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมาย เพื่อไม่ให้พลาดการนัดหมายหรือกิจกรรมที่สำคัญ รวมถึงแจ้งเตือนไปยัง User ทุกท่านด้วย

Secured

ปฏิทินทั้งหมดยังถูกเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยี 256 Bits ทำให้การใช้งานเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับองค์กรอย่างแท้จริง

Synchronize

ปฏิทินทั้งหมดยังใช้งานกันอย่างราบรื่นผ่านทุกอุปกรณ์ เช่น Tablet, มือถือและคอมพิวเตอร์ทุก Platform ผ่าน Cloud Calendar

Secure Calendar

ปฏิทินมาตรฐานระดับองค์กรและธุรกิจโดยเฉพาะ
ด้วยการเข้ารหัส 256 Bit ที่ทำงานทั้งหมดบน Cloud อย่างแท้จริง

Share

แชร์ปฎิทินของคุณแก่เพื่อนร่วมงานในองค์กรเดียวกันได้ ทำให้ทุกคนทราบถึงกิจกรรมต่างๆในปฏิทิน

Easy

ใช้งานง่ายผ่านโปรแกรม Outlook ที่คุณคุ้นเคยและยังรองรับการใช้งานของทุก OS รวมทั้งเครื่อง Mac ด้วยเช่นกัน

Never Forget

บันทึกทุกกิจกรรมลงบน Calendar หรือไปยัง Share Calendar เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเห็น และแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมาย

Reminder

เมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมายหรือกิจกรรมนั้นมาถึงระบบจะมีการแจ้งเตือน หรือ เลื่อนการแจ้งเตือนตามที่ผู้ใช้งานต้องการ