ขอใบเสนอราคา

Business Email Email for Enterprise Cloud-based SSD Hosting Best Support Highest Security Payment News & Events

Highest Security

Get Secured by SSL Encrytion
Security
Certificate
Secured Data Center Staffs Secured Access Admin Secured Access Password Encryption


Staffs Secured Access
นโยบายการเข้าถึงข้อมูล ของพนักงานและฝ่าย Support

1.พนักงานไม่มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งหากไม่ได้รับการร้องขอจากลูกค้า
2.พนักงานจะสามารถเข้าถึงหน้าจอของลูกค้าได้ในกรณีที่ลูกค้าต้องการการ Support แบบ Remote และ ได้แจ้งผ่านทาง Live Chat ในโปรแกรม Teamviewer for business
3.พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ หากลูกค้ามีการร้องขอ และ ได้แจ้ง Password ต่อพนักงานแล้ว
4.ลูกค้าต้องทำการเปลี่ยน Password ทันที หลังจากที่ได้รับบริการจากทีม Support แล้ว
5.พนักงานไม่สามารถทราบ Password หลังจากที่ลูกค้าได้ทำการเปลี่ยน Password พื้นฐาน (Default Password) แล้ว
6.พนักงานมีสิทธ์ที่จะแจ้งและแนะนำการใช้งานระบบอีเมล์ ให้มีความปลอดภัย
7.พนักงานไม่มีอำนาจในการหยุด หรือ ให้บริการ ยกเว้น จะได้รับการร้องขอจาก ศาล, หรือ ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
8.บริษัทฯ ไม่มีนโยบาย ให้พนักงานก้าวก่ายในระบบเครือข่ายภายใน ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง
9.บริษัทฯ ไม่มีนโยบาย ให้พนักงานก้าวก่ายในโปรแกรมอื่นๆ ที่มิได้เกี่ยวข้องกับระบบอีเมล์ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง
10.พนักงานสามารถดำเนินการ Reset Password ได้, หากได้รับการร้องขอจากลูกค้า ผ่านทาง อีเมล์ เท่านั้น
11.ระบบอีเมล์ทั้งหมด ที่บริษัทฯ ให้บริการ ไม่มีพนักงานคนใด หรือ แม้แต่ผู้บริหาร สามารถทราบถึง Password ของลูกค้าได้
12.ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก Email Account ที่ลูกค้าได้รับ
13.พนักงานต้องให้บริการภายใต้หลักจริยธรรมวิชาชีพ
14.พนักงานไม่มีอำนาจในการเข้าถึง Server ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบอีเมล์   
หมายเหตุ:
  - ที่ตั้งของ Server อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
  - ช่วงเวลา ความเร็ว และ รูปแบบในการ Support อยู่ภายใต้เงื่อนไข (Support Conditions)
  - รูปถ่ายในเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อโฆษณา ภาพถ่ายบางภาพที่แสดงในเว็บไซต์อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท
   
  บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด, เลขทะเบียนผู้เสียภาษี 0105551028207